navigace: Úvodní strana > Články > Rady a tipy > Výcvik loveckých psů - 1. díl

Výcvik loveckých psů - 1. díl

Vloženo: 30.10.2008 20:28:04   |   Autor: Administrátor portálu   |   Rubrika: Rady a tipy   |   Přečteno: 41538x   |   11 komentářů

- - -Výcvikem psa rozumíme cílevědomé vytváření naučených reakcí, návyku na požadované úkony, na povel - signál cvičitele. Výcvikem působíme na psychiku psa a současně potlačujeme nežádoucí chování psa pomocí určitého nátlaku. Nejmírnější formou nátlaku ve smyslu uvedené definice je pochvala psa.

 

Výcvik můžeme definovat i jako druhotné potlačování nežádoucích vrozených přirozených instinktů a vyzvednutí potřebných a žádoucích.Výcvik psa je vlastně postupné, pravidelné působení cvičitele na psa, které směřuje k poslušnosti, ovladatelnosti, k probuzení žádaných loveckých vlastností (vloh) a k usměrnění požadovaných pracovních výkonů. Správným výcvikem se stává pes lovecky upotřebitelným.

 

Způsoby výcviku

Výcvik psa se rozděluje na všeobecný a speciální. Všeobecným výcvikem se dosahuje podřízenosti psa (poslušnost, ovladatelnost) cvičiteli. Tento výcvik je výchozí podmínkou pro výcvik speciální. Způsoby a formy výcviku musíme vždy přizpůsobit povaze psa.

Při výcviku loveckých psů používáme různé způsoby nátlaku na vyvolání návyků u psa. Známe zejména tyto metody a způsoby výcviku:

 

  • hravý
  • podněcovací, povzbuzovací
  • donucovací, parforsní, mechanický
  • kontrastní
  • napodobovací

 

Hravou metodu výcviku uplatňujeme u mladých psů v domácím výcviku k vytvoření naučených reakcí psa (přivolávání, přinášení, vodění na vodítku, hlášení, chození do vody apod.). Metoda je vhodná i při výcviku bázlivých psů. Vyžaduje od cvičitele zvýšenou trpělivost.

Povzbudivý způsob nácviku spočívá v tom, že cvičitel používá jako podnět potravu (kousky masa, škvarky a jiné psí pochutiny), kterou psa odmění po správném vykonání povelu.

Parforsní, donucovací způsob výcviku spočívá v tom, že cvičitel po povelu doplňuje podnět ještě mechanickým podnětem (při povelu "Sedni!" tlačí rukou na bedra psa, čímž ho nutí, aby si sedl). Opakováním výcviku se u psa vytváří návyk, že si sedá jen na rozkaz. Tento podnět se nemá spojovat s trestem.

Kontrastní způsob výcviku je založen na tom, že cvičitel svůj povel (podmíněný podnět) doplňuje mechanickým podnětem (při povelu "Ke mě!" současně přitahuje psa za dlouhý cvičný řemen). kterým nabádá psa splnit povel. Potom mu odebere předloženou potravu.

Napodobovací způsob výcviku využívá napodobovacích instinktu u psů, který se projevuje napodobováním určité činnosti psa jiným psem (přiznávání u anglických ohařů, zapracování mladého kopova v hledání a v nahánění spolu se starším zapracovaným psem, nacvičování jezevčíka k ochotě přinášet z vody, hlásit kočku společně se starším psem apod.).

 

Pomůcky při výcviku

Při výcviku loveckých psů se neobejdeme bez různých pomůcek.

Nejzákladnějšími z nich jsou:

  • píšťalka
  • obojek
  • vodítko

Tyto pomůcky potřebujeme při cvičení všech skupin plemen loveckých psů při všeobecném výcviku. Při cvičení plemen pro speciální pracovní výkon (barváři, honiči, norníci, přinašeči) potřebujeme další speciální pomůcky. Správně volené pomůcky nám ulehčují výcvik pro speciální lovecký výkon psa.

 

Domácí výchova - výcvik k poslušnosti a ovladatelnosti

První součástí domácího výcviku je výchova štěněte do 4-6 měsíců, kdy štěně zvykáme na jméno, obojek, vodítko a učíme jej čistotě.
Výcvik psa klade nároky i na cvičitele - drezéra. Úspěchu ve výcviku dosáhne cvičitel, který je klidný, laskavý, spravedlivý, důsledný a vytrvalý. Při výcviku začínáme s nejjednoduššími cviky a postupně přecházíme ke cvikům složitějším. Zásadou je cvičit pravidelně denně, ne však dlouho (20-30 minut). Cviky je třeba střídat a nepožadovat od psa nesplnitelné výkony. S novým cvikem začínáme až tehdy, zvládl-li pes již dobře cvik předchozí. Důležité je cvik denně opakovat a důsledně od psa vyžadovat jeho dokonalé provedení.

Při výcviku používáme rozkazy (povely) a zákazy. Rozkazy (povely) můžeme psovi dávat různým způsobem: zvukovým signálem (slovem, píšťalkou, signální trubkou), optickým způsobem (posunky rukou) a dotykovým způsobem (trhnutím obojku, elektrickým proudem). Zákazy vydáváme pouze slovně. Je samozřejmé, že nacvičené, zažité signály není možné měnit, protože změněný signál nevyvolá u psa žádnou odezvu. Za každý dobře vykonaný a splněný úkon psa pochválíme, případně odměníme pochutinou. Psa trestáme pouze zřídka, a to s rozvahou, ne surově a zásadně pouze tehdy, pokud jej můžeme potrestat přímo při špatném činu nebo bezprostředně po něm. Jinak pes nepochopí za co byl potrestán.

K výcviku poslušnosti patří cviky: Přivolání psa, posazení, vodění psa na řemenu (vodítku), volné vodění, cvik "K zemi!", plazení, přinášení, chování po výstřelu a odložení psa.

 

Přivolání psa

Na povel "Ke mně!" nebo dvojitý krátký hvizd píšťalky má pes ochotně a rychle přiběhnout ke cvičiteli-psovodovi a bez dalšího povelu si před ním sednout. Nacvičujeme to tak, že na povel "Ke mně!" přitahujeme psa na dlouhé šňůře k sobě, pochválíme jej a odměníme. To postupně opakujeme i tehdy, když je pozornost psa upoutána jinde. Po ochotném volném přibíhání (bez použití šňůry) psa vždycky pochválíme, nikdy nekáráme nebo netrestáme.

 

Posazení

Pes si má na povel "Sedni!" nebo na zvednutí ukazováku před cvičitele sednout a sedět tak dlouho, pokud nedostane jiný povel. Nacvičujeme to tak, že stojícího psa uchopíme jednou rukou za obojek, zároveň druhou rukou na bedrech tlačíme psa k zemi. Toto postupně opakujeme. Později stačí na povel "Sedni!" mírné trhnutí vodítkem, nebo když vztyčíme ukazovák.

 

Vodění psa na řemenu

Pes má jít klidně při levé noze vůdce, nemá ho předbíhat ani za ním zaostávat. při spatření zvěře nebo při střelbě se nesmí na řemeni cukat. Disciplína se zkouší během celých zkoušek, ve chvílích, kdy je pes veden na volně visícím řemenu, a to i tehdy, když vůdce neví, že ho rozhodčí pozorují.

Zastaví-li vůdce, má si pes sednout, nebo zůstat stát. nejlépe tento cvik nacvičujeme u plotu, u stěny nebo ve vysokém lese, aby si pes zvykl chodit blízko u nohy. Snaží-li se pes o předběhnutí, zároveň s povelem "K noze!" jej přitlačíme ke stěně. Zaostáva-li, dodáváme mu sebedůvěru pochvalou.

 

Vodění psa volně u nohy

OD předcházejícího se liší v tom, že pes jde volně, nepřivázaný u nohy. Tento cvik učíme psa až tehdy, až chodí perfektně u nohy na řemenu, a to tak, že nenápadně vodítko uvolníme, přičemž opakujeme povel "K noze!".

Oba předcházející cviky děláme nejprve v klusu a při různých obratech.

 

K zemi

Na povel "K zemi!" nebo "Daun!" si pes musí ihned lehnout tak, aby měl zadní nohy pod sebou, přední natáhnuté dopředu a na nich položenou hlavu. Slovní povel nahrazujeme jedním dlouhým hvizdem píšťalky, zdvihnutím paže nebo výstřelem. K tomuto povelu cvičíme psa tak, že pravou rukou na krku a levou na bedrech tlačíme psa za současného opakování slovního povelu "K zemi!" nebo "Daun!", až pes zaujme správnou polohu. Častějším opakováním pes cvik pochopí. Jako všechny cviky k poslušnosti i tento cvičíme na řemeni, aby pes nemohl uniknout z našeho vlivu. Později se od psa vzdalujeme a cvik zkoušíme na větší vzdálenost. Když dosáhneme toho, že pes tento cvik dělá rychle, na každou vzdálenost a v jakékoli situaci, dosáhli jsme klíče k jeho ovládnutí před zvěří i k upevnění vystavování zvěře.

 

Plazení

Plazení je pomocný cvik, kterým si vynucujeme větší poslušnost psa. Na povel "Lez!" se musí pes z polohy "K zemi!" plazit dopředu. Zdvižení psa bráníme levou rukou a druhou rukou potrháváním vodítka nutíme psa k lezení dopředu. Jak se pes naučí dobře plazit na vodítku, naučíme ho pomocí proutku plazit se volně. Tento cvik je pro psa velmi nepříjemný a namáhavý, a proto plazení můžeme použít i jako trest.

 

Přinášení

Je to v převážné míře vrozená vlastnost loveckých psů. Pes má na povel "Přines!" nebo "Aport!" rychle běžet pro hozenou věc, bez váhání ji uchopit, rychle se vrátit a sednout si před cvičitele. Na povel "Pusť!" musí přinesenou věc odevzdat.

U psů, kteří neochotně přinášejí, musíme použít donucovací (parforsní) výcvik. Postupujeme při něm tak, že sedícího psa uchopíme levou rukou za mordu a mírným tlakem stiskneme pysky psa a dáváme povel "Přines!" nebo "Aport!". Když pes pootevře mordu, rychle mu do ní vsouváme dlaň pravé ruky. I proti odporu psa držíme ruku v jeho mordě a přitom dáváme povel "Drž!". Až za chvíli vydáme pokyn "Pusť!" a ruku z mordy vytáhneme. Cvičení opakujeme tak dlouho, až pes na povel "Přines!" otevře mordu a dobrovolně uchopí ruku. Psa přitom chválíme a odměňujeme. Důležité je, aby byl cvičitel trpělivý a nedal se strhnout hněvem. Postupně ruku cvičitele nahradíme slaměným kozlíkem, dřevěným kozlíkem, vycpanou králičí nebo zaječí kůží, vycpaninou kočky, lišky apod. Nakonec tento povel nacvičujeme se střelenou drobnou zvěří (králík, zajíc, bažant, divoká kachna, holub, sojka, kočka, liška atd.). Jednotlivé pomůcky postupně vzdalujeme, až je pes na povel "Přines!" přinucen pro ně odbíhat a přinášet.

Výcvik přinášení je pro psa velmi namáhavý, proto nemá trvat déle než 10-15 minut. V přestávkách dáváme psovi volno, aby se vzpružil. Tento výcvik pokládáme za nejdůležitější zejména u ohařů, slídičů a i norníků. Bez dobrého přinášení zvěře si práci těchto psů v praxi ani nedovedeme představit.

 

Chování po výstřelu

Pes musí být po výstřelu klidný a čekat na povely svého vůdce. V praxi se nejlépe osvědčují psi, kteří si po výstřelu lehnou.

Nejprve psa zvykáme na výstřel ze startovní pistole, později z brokovnice. Pokud umí pes "daunovat", naučíme ho, aby při výstřelu zaujal polohu "K zemi!".

 

Odložení

Od každého loveckého psa se vyžaduje, aby se dal na určeném místě odložit a setrval na něm tak dlouho, dokud pro něj pán nepřijde, nebo ho nezavolá. Od některých psů (barvářů, honičů) se vyžaduje, aby na určeném místě setrvali i několik hodin.

Při výcviku odkládání psa postupujeme tak, že jej odvezeme na tiché místo a dáme mu rozkaz "K zemi a zůstaň!" nebo "Daun a vydrž!", přitom se vzdalujeme, nejprve pouze několik kroků, později dále, až zajdeme do krytu, odkud psa pozorujeme, aby nás neviděl. Když se pes pohne, hned jej okřikneme povelem "Fuj - k zemi - zůstaň!". Postupně dobu odložení psa prodlužujeme a kombinujeme se střelbou. Vždy se pro psa vrátíme a odměníme jej pochvalou a pamlskem.

 

Přehled používaných povelů:

Disciplíny

Slovní povel

Posunek, zvuk, chování vůdce

Přivolání

(jméno psa) Ke mně!

dvojité krátké písknutí, u honičů troubení na roh

K noze

(jméno psa) K noze!

plesknutí ruky na stehno

Sednutí

Sedni!

vztyčený ukazovák

Lehnutí

Lehni! Daun! K zemi!

vztyčená paže, dlouhý hvizd s klesajícím tónem

Hlášení

Hlas!
(Štěkej!)

kývavý pohyb v zápěstí, vztyčený ukazovák

Odložení

Zůstaň!
Místo!

pohyb ruky ke směru místa odložení psa

Pes na volno

Volno! Běž si!

mávnutí rukou

Slídění

Hledej!

pohyb ruky ve směru, kde má pes hledat

Vlečka

Stopa!
Stopa!

ukázání ukazovákem na místo nástřelu

Dohledávka

Ztratil!, Hledej!

pokyn ruky směrem k dohledávání zvěře

Přinášení

Přines!, Aport!

plesknutí psa na hruď

Odevzdání zvěře

Pusť!

převzetí zvěře vůdcem

Ostrost

Kočička!

pokyn rukou směrem, kde se zvěř nachází

Hluboká voda

Voda!
Vpřed!

pokyn paže směrem k vodní hladině

Směr plavání

Vpřed!

pokyn paže směrem hledání

Šoulání

Dozadu! Za paty!

obloukový směr rukou za sebe

Práce na stopě

Stopa!

klepání ukazovákem na místo nástřelu

Oznamovač

Ukaž srnečka!

odvázání psa z barvářského řemene

Hlásič

Hlas srnečka!

odvázání psa z barvářského řemene

Zvolnění tempa

Pomalu!

mírný tah za barvářský řemen

Norování

Vyžeň lištičku!

vypuštění do nory

Výstava

Zuby! Ukaž zuby!
Stůj! Stát!

otevření mordy, úprava postoje psa, zejména končetin

Pochvala

Hodný!

plesknutí psa po hrudníku

Zákaz

Fuj!

pohrožení rukou, trhnutí vodítkem


V dalším pokračování článku se dozvíte jak se cvičí pes k honitbě, hledání, vystavování, dohledávku střelené zvěře a další zajímavosti.

Informace ohledně výcviku psa naleznete také v dobře zpracovaném článku na serveru vse-pro-zviratka.cz


elektro-obojky.cz

Diskuse k článku: Výcvik loveckých psů - 1. díl

  Zobrazit celou diskusi
-
|-
|-
-
|-
-

Vaše fotogalerie

Informace o novinkách emailem
< Květen 2024 >
PoÚtStČtSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Jaké témata článků by jste zde na portále uvítali?

10% (188)
71% (1390)
7% (136)
11% (213)
2% (44)
Počet hlasujících: 1971
Archiv »

 
Prohledat:
zavřítRegistrace | Funkce systému | Proč se registrovat | Ceník | Kontakty

Úvodní strana | Plemena ohařů | Články | Inzerce | Akce | Diskuse | Soutěže

Autorská práva | Reklama | O portálu Ohaři.eu | Zásady ochrany osobních údajů

Podporujeme | Podpořte náš portál | Mapa webu

Partneři portálu: Jen ty nejaktuálnější informace - to je Bonza! LEPŠÍ WEB

Copyright © 2008 - 2024
Web From Pixels group
design by BORI


Navštivte také: stezka Pustevny | fotogalerie dorty | Faktura Online